Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) år Aino Health AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun.

§ 3Verksamhet

Bolaget ska bedriva managementtjänster inom området sjukfrånvaro och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 8 750 0000 och högst 35 000 000.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska varalägst 3,500,000 och högst 14,000,000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än den som anges i bolagsordningen, ska kallelsen utan kostnad för mottagaren skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen,

7. Beslut om följande.

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c.Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna

9.Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 jan – 31 dec.

§11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Beslutad vid extra bolagsstämma den 19 september 2016 och registrerad vid Bolagsverket den 30 september 2016