Sekretesspolicy

Sekretessutlåtande för Aino Health AB och dess dotterbolag (Aino) (extern webbplats och marknadsföringskommunikation)

Aino respekterar din integritet. I syfte att kunna erbjuda viktig information samt besvara dina förfrågningar ber vi dig ibland att tillhandahålla information om dig själv. Den information vi samlar in sparas bara så länge detta krävs i syfte att kunna bistå dig i användningen av denna webbplats, för Aino Healths B2B-försäljning (Business-To-Business) samt för dess marknadsföring enligt beskrivet i detta sekretessutlåtande.

När vi samlar in information i försäljnings- och marknadsföringssyfte råder bestämda tidsgränser för borttagning av datan, och du kan därför känna dig trygg i vetskapen att ingen åtgärd krävs från din sida.

Du:Vi:
Besöker vår webbplatsLagrar din IP-adress för direkt B2B-marknadsföring när du har godkänt vår cookie.tracker
Begär information genom att fylla i kontaktformulärLagrar din kontaktinformation för direkt B2b-marknadsföring

Eftersom Aino tillhandahåller B2B-tjänster kommer användning av denna webbplats sannolikt ske i professionellt syfte.

Ainos tjänster visavi våra kunder omfattar bearbetning av personuppgifter utförd av Aino å våra kunders vägnar. Varje enskild kund utgör dataansvarig (controller) för sina respektive personuppgifter, medan Aino utgör en databearbetare (data processor). Denna bearbetning från Ainos sida styrs av relevanta kundavtal samt de policyer som anges i dessa avtal men som inte omfattas av detta sekretessutlåtande.

Ainos webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser eller tjänster som faller under egna sekretesspolicyer. Aino bär inget ansvar för den bearbetning av personuppgifter som utförs av webbplatser eller tjänster tillhörande andra företag.

Om ett supportärende från en kund eller enskild anställd hos en kund på ett felaktigt sätt skickas till Aino via vår externa webbplats eller andra kanaler som vi använder i försäljnings- och marknadsföringssyfte, kommer den mottagna informationen att vidarebefordras till korrekt enhet inom Aino för att sedan snarast möjligt raderas från Ainos försäljnings- och marknadsföringssystem.

Insamling och bearbetning av data

Ainos externa webbplats www.ainohealth.com samt investors.ainohealth.com gör det möjligt för Aino att använda cookies och samla in information om IP-adresser och aktiviteter på webbplatserna för samtliga besökare. I vissa fall gör Ainos webbplatser det möjligt för besökaren att fylla i ett formulär i viket användaren tillhandahåller vissa personuppgifter till Aino (namn, e-postadress, telefonnummer, titel/befattning och företag) i syfte att göra det möjligt för Aino att kontakta besökaren och/eller för denne att registrera sig för att kunna ta emot Ainos nyhetsbrev, webbinarier och evenemang, samt för att ladda ned material. Denna information tillhandahålls Aino på frivillig basis. För besökare som har tillhandahållit Aino personuppgifter kan vi även komma att samla in annan, offentligt tillgänglig personlig information (t.ex. Titel/befattning eller kontaktinformation) från offentligt tillgängliga källor, exempelvis LinkedIn. Aino varken samlar in eller bearbetar några känsliga data (det enda undantaget från detta utgörs av information om matallergier som kan komma att tillhandahållas direkt från en person i samband med att denne registrerar sig för ett evenemang arrangerat av Aino eller någon annan av våra partners).

Aino kommer att bearbeta insamlade personuppgifter endast i CRM-(Customer Relationship Management, eller administrering av kundrelationer), B2B-försäljnings- samt marknadsföringssyfte, inklusive skapande och främjande av leads (inkl. distribution av nyhetsbrev), baserat på den juridiska grundval att bearbetning krävs för Ainos legitima intresse för CRM-, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter enligt beskrivet i detta sekretessutlåtande.

Dataansvariga (controllers)

Dataansvarig (controller) för bearbetning av tillhandahållna personuppgifter är som följer:

SwedenAino Health AB (publ), Swedish company registration no. 559063-5073c/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36111 57 Stockholm, SWEDEN 
GermanyAino Health Germany GmbH, German company registration no. HRB 148853, Klopstockstraße 27, 22765 Hamburg GERMANY
FinlandAino Health Management Oy, Finnish company registration no. 0981823-9, Pitäjänmäentie 14, 00380 Helsinki, FINLAND

Tillhandahållna personuppgifter bearbetas av Aino Health (svenskt organisationsnummer 559063-5073) (”Aino-gruppen”) och/eller underleverantörer inom Aino-gruppen. I den utsträckning personuppgifter överförs till tredje part skall denna överföring styras av bindande interna företagsbestämmelser (”Binding Corporate Rules”) tillhörande Ainos bearbetare (”processor”) eller dataskyddsavtalet ”Privacy Shield”) mellan EU och USA (mer information finns på www.hubspot.com).

Datasubjektens rättigheter

Varje enskild mottagare av ett nyhetsbrev kan när som helst välja att avbryta sin prenumeration och kommer därefter inte längre att erhålla Ainos nyhetsbrev.

Varje enskild besökare på en webbplats eller annan person (”datasubjekt”) kan när som helst kontakta Aino och begära korrigerande av information rörande datasubjektet som är felaktig eller inaktuell. Datasubjektet kan också, sedan en skriftlig och signerad ansökan därom har ankommit till Aino, erhålla information kring vilka personuppgifter rörande datasubjektet som bearbetas av Aino, samt även hur Aino bearbetar dessa uppgifter.

Om ett datasubjekt anser att Ainos bearbetning av hans/hennes personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning rörande bearbetning av personuppgifter kan ett klagomål om detta riktas till Aino-gruppens datasekretessansvarige (för kontaktuppgifter, se ovan). Ett datasubjekt kan också klaga hos överordnad instans i det land där han/hon bor, eller till ledande tillsynsmyndighet enligt nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor som rör denna eller annan information relaterad till sekretess, tveka då inte att kontakta vår datasekretessansvarige.

Aino Group Data Protection Officer 
NamnJyrki Eklund
E-Mailfirstname.lastname@ainohealth.com
Växel+358 40 042 4221

Ledande tillsynsmyndighet

Enligt tidigare beskrivning i detta sekretessutlåtande kan Aino komma att bearbeta personuppgifter som har erhållits i mer än ett medlemsland i EU. Aino-gruppen inklusive samtliga dotterbolag kommer när så är möjligt att registrera sig under den svenska Datainspektionens bemyndigande, detta då platsen för Ainos centrala administration ligger i Sverige.

Nedan finner du kontaktuppgifter till den svenska Datainspektionen.

Swedish Datainspektionen 
E-Maildatainspektionen@datainspektionen.se
Växel+46 (0)8 657 61 00
PostadressP.O. Box 8114, 104 30 Stockholm, Sverige

Lagringstider

Personaluppgifter lagras inte längre än nödvändigt för att Aino ska kunna utföra CRM, B2B-försäljning samt marknadsföring, eller i syfte att uppfylla juridiska krav. Som regel innebär detta för Ainos kunder att Aino lagrar personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) tillhörande relevanta kontaktpersoner så länge kundrelationen existerar samt under en rimlig tid efter det att denna har upphört. För leads eller potentiella kunder i Ainos säljprocess kommer Aino att lagra personuppgifter i max fyra (4) år efter det att den senaste interaktionen mellan Aino och berörd individ har ägt rum. För övriga kontakter kommer Aino att lagra personuppgifter i max två (2) år efter det att den senaste interaktionen mellan Aino och berörd individ har ägt rum. Alla känsliga uppgifter kommer att tas bort så länge dessa inte absolut erfordras. När personuppgifterna inte längre erfordras kommer Aino att förstöra eller radera dem på ett säkert sätt. Aino raderar eller korrigerar kontinuerligt personuppgifter som vi får veta är felaktiga eller inaktuella.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Aino åtar sig att vidta de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att uppfylla tillämplig nationell lagstiftning med syfte att skydda personuppgifter.

Cookies

Vår webbplats innehåller så kallade ”cookies”. En cookie är en liten datafil som webbplatsen lagrar temporärt på din dator. Aino använder HubSpot för att spåra aktiviteter på Ainos webbplatser. Mer information finns på www.hubspot.com.

Du kan blockera cookies

Om du inte godkänner användningen av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare i syfte att blockera cookies. Du kommer då emellertid inte att kunna använda några tjänster som kräver inloggning.