Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) har ingått ett marknadsföringsavtal med Megadeals International AB (”Megadeals”). Syftet med avtalet är att stärka Bolagets marknadsföring och försäljning. Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021 har styrelsen i Bolaget idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av högst 342 857 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen är riktad till Megadeals i syfte att kvitta fordringar Megadeals har på Bolaget med anledning av ett nyligen ingått avtal avseende vissa tjänster och utbildningar relaterade till marknadsföring.

Teckningskursen fastställdes till 3,50 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionslikviden ska användas för kvittning av en fordran Megadeals har på Bolaget med anledning av en avtalad förskottsbetalning för vissa tjänster och utbildningar relaterade till marknadsföring. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kvittning av Megadeals fordran om cirka 1 200 000 kronor. Kvittningen avser hela den fasta ersättning som Megadeals erhåller enligt det marknadsföringsavtal som ingåtts mellan parterna.

Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 342 857 aktier, från 26 558 298 aktier till 26 901 155 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget kan öka med högst 6 454,8 kronor, från 500 000 kronor till 506 454,8 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 1,27 procent av antalet aktier och röster.

Teckning av aktier beräknas ske i närtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund, VD Aino Health AB (publ)
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds (VD för Aino Health AB) försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021 kl. 8.30 CEST.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com. Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO). För mer information, besök https://investors.ainohealth.com/.

 

Mer pressmeddelanden och nyheter