70 är det nya 50, vi lever allt längre, är friskare och mer utbildade, därför lanserar Aino modulen “Age inclusive”. 

Att vi lever längre är en stor framgång för vårt samhälle men för att säkra kompetensförsörjningen och för att våra sociala system ska “hålla” behöver så många som möjligt även arbeta längre. Senior arbetskraft har både unika erfarenheter och kunskaper men många har svårt att fortsätta i samma tempo som tidigare när åren går och kroppen börjar sätta stopp. Så, hur kan du som arbetsgivare motivera och förbereda fler för ett längre och mer aktivt arbetsliv? 

Ökat inflytande över arbetet kan få äldre att jobba längre 

AFA presenterade nyligen rapporten “Ökat inflytande över arbetet kan få äldre att jobba längre”. Resultaten från en serie forskningsprojekt visar tydligt att en förbättrad arbetsmiljö, ökad delaktighet och inflytande samt ett distribuerat ledarskap kan bidra till ett längre arbetsliv. Det visar sig också vara viktigt med individuella anpassningar av arbetstid och fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Gruppen senior arbetskraft kommer alltså behöva ännu av mer flexibla arbetsmodeller för att möjliggöra ett förlängt arbetsliv.  

Ett hållbart arbetsliv 

“Ett hållbart arbetsliv” är ett av fyra prioriteringsområden i regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. I den sägs bl.a. att ett längre arbetsliv kräver bättre arbetsmiljö och möjligheter till kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Man pekar även på vikten av att arbetsgivares attityder till och nyttjande av senior arbetskraft förbättras och att chefer behöver bedriva ett mer åldersmedvetet ledarskap. Livslångt lärande, omställning och kompetensutveckling blir också allt mer centralt i att möjliggöra ett längre och mer hållbart arbetsliv. 

Ny lagstiftning  

I Finland infördes förra året flera lagar i syfte att främja proaktiva åtgärder för att stärka äldre medarbetares arbetsförmåga och kompetens. Ytterligare en anledning är att förebygga olycksfallsrisken som man ser ökar med stigande ålder. De nya lagarna förpliktar arbetsgivaren att erbjuda alla arbetstagare som fyllt 55 år deltidsarbete, utvidgat omställningsskydd och individuella arbetsanpassningar.  

I Sverige har vi sedan gammalt arbetsmiljölagen som säger att arbetsförhållanden ska anpassas till människors olika förutsättningar och att enskilda arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sina arbetsuppgifter kan behöva speciellt utformade åtgärder i arbetsmiljön. Det handlar om att alla ska kunna delta i arbetslivet fullt ut, på sina villkor. För att det ska fungera behöver arbetsgivare bli bättre på att undersöka och förstå behoven på individnivå. 

Aino lanserar modulen “Age Inclusive” 

Mot bakgrund av ovanstående verklighet lanserar nu Aino den nya modulen “Age inclusive”, för ett åldersinkluderande arbetssätt. Den erbjuder en systematisk, automatiserad, digital lösning för att skapa en mer åldersmedveten organisation. Med ett proaktivt arbetssätt som ger alla möjlighet till välbefinnande på jobbet och ett hållbart förlängt arbetsliv.  

Syftet är att identifiera äldre medarbetares individuella styrkor, utmaningar och framtida mål, samt att komma överens om gemensamma åtgärder för att uppnå en god arbetslivskvalitet ända fram till pensionen. Medarbetaren får möjlighet att berätta, vara delaktig och påverka de sista åren av sitt yrkesverksamma liv. Arbetsgivaren får möjlighet att anpassa och förändra utifrån medarbetarens behov, i syfte att underlätta och motivera framåt. Age Inclusive modulen levererar även statistik på de styrkor och utmaningar som identifierats i hela organisationen, som ett ytterligare underlag för mer effektiva proaktiva insatser.

De viktigaste fördelarna med Age Inclusive modulen:  

  • Möjliggör en lång, hälsosam och produktiv karriär för alla medarbetare 
  • Drar nytta av erfarenheter och dolda kunskaper som en resurs för organisationen 
  • Bättre mångfald och fler engagerade medarbetare 
  • Lag- och regelefterlevnad  
  • Stärkt employer branding 
  • Ett hälsosammare och mer hållbart samhälle 

Vill du veta mer om Ainos nya Age Inclusive modul och hur du kan använda den i din organisation? 

Kontakta oss idag! 

Mer nyheter