Stark tillväxt i antal licenser

Oktober – December 2022

  • Omsättningen uppgick till 4 661 (5 500) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -4 440 (-3 852) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,1) SEK

Januari – December 2022

  • Omsättningen uppgick till 19 908 (23 044) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster -14 962 (-15 220) TSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,4 (-0,6) SEK

År 2022 har varit ett framgångsrikt år för Aino, där företaget senast i fjärde kvartalet har tecknat flera nya avtal med samhällsbärande organisationer och företag. En uppstickare har varit den offentliga sektorn som har visat ett starkt intresse för vår SaaS-lösning.

Aino har under året haft en licenstillväxt om ungefär sextio procent och flera av våra utökade och nya avtal återfinns inom viktiga samhällsbärande branscher som hälso- och sjukvård, infrastruktur och transport.

Aino är väl positionerade för att vara en del av de globala trenderna inom verksamhetsområdet. En ökad medvetenhet kring Human Capital Management, samt en ökad efterfrågan på digitala lösningar för Employee Sustainability, är några av de trender som vi tror kommer att fortsätta att öka under de kommande åren.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 10 februari, 2023 kl. 08.30 CET.

Aino Q4 2022 SWE

För mer information
Jyrki Eklund
VD, Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser 
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system av SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa och välbefinnande till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Mer pressmeddelanden och nyheter