Det finns de som tycker att ordet arbetsförmåga har en negativ klang, kanske för att de uppmärksammar arbetsförmågan först när den är nedsatt eller förknippar ordet med den omfattande arbetsförmågeutredning som kan krävas i en lång rehabiliteringsprocess. Men att ha en förmåga betyder att kunna göra något. Att ha kapacitet för att genomföra de uppgifter som ingår i arbetet är positivt. Arbetsförmåga existerar i varje möte mellan en person och ett arbete och bör vara ett självklart fokus i den kontinuerliga medarbetarkontakten.  

Balans mellan krav och funktionsförmåga 

En god arbetsförmåga innebär att medarbetarens fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förmågor motsvarar de krav som ställs i aktuellt arbete. Kraven är helt olika beroende på om du arbetar som brandman, receptionist, lärare, redovisningskonsult eller montör och kan förändras under resans gång. Om kapaciteten precis motsvarar arbetets olika krav kommer arbetsförmågan att vara tillräcklig mestadels men inte helt stabil. Oftast kan vi då hantera variationer i livet så som en tillfälligt ökad belastningen på arbetet eller i privatlivet, likaså att den egna kapaciteten och hälsan inte alltid är på topp. Arbetsförmågan sviktar om obalansen mellan resurser och krav kvarstår under en längre tid eller upprepas ofta. När arbetsförmågan sviktar påverkar det såväl medarbetarens närvaro, prestation och produktivitet som kollegornas arbetsmiljö och hela verksamhetens lönsamhet.  

Hållbar arbetsförmåga 

Hållbar arbetsförmåga är en persons förmåga att fortsätta utföra sitt arbete på ett meningsfullt och produktivt sätt under en längre tid. För att uppnå en stabil arbetsförmåga behöver medarbetarens kapacitet överträffa arbetets olika krav. Har man byggt upp en reservkapacitet klarar man bättre av de naturliga svängningar som såväl arbete som privatliv erbjuder. Kraven i det specifika arbetet kan förändras och arbetsgivaren bör se till att medarbetarens kapacitet fortsättningsvis motsvarar arbetets krav, genom kompetensutveckling och arbetsanpassning vid behov. Hållbar arbetsförmåga stärks genom en kombination av hälsosamma levnadsvanor, goda arbetsförhållanden, bra ledarskap, kompetensutveckling samt en balans mellan arbete och privatliv.  

Att främja arbetsförmåga 

Alla borde satsa på proaktiva insatser som stärker arbetsförmågan, såväl medarbetare som chef och organisation. Medarbetaren vinner på att främja den egna hälsan och att bibehålla/stärka sina förmågor. Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna kan utföra arbetet utan risk för ohälsa eller olycksfall. Chefen bör jobba systematisk med att bibehålla och tillvarata varje medarbetares arbetsförmåga. Organisationen kan bidra till att främja medarbetarhälsan på olika sätt, från sunda levnadsvanor till hälsosamt ledarskap och friska arbetsplatser. 

Systematiskt arbetssätt 

Ainos arbetssätt uppmuntrar chefer att proaktivt prata med sina medarbetare och omtankesamtalet fokuserar just på arbetsförmågan. Vad är det som utmanar och begränsar förmågan att arbeta? Vad kan medarbetaren göra för att stärka sin arbetsförmåga? På vilket sätt kan chefen ge stöd? Finns det anpassningsbehov som kan tillgodoses i syfte att stabilisera arbetsförmågan? Genom att följa en strukturerad samtalsmall kan chefen fånga upp medarbetarens utmaningar och behov av arbetsanpassning som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Datadrivna insikter 

Alla kan göra något, men ingen kan göra allt. Vår digitala plattform kommunicerar internt mellan chef och HR samt externt med företagshälsovård eller annan extern aktör i syfte att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas och förändring sker. Utmaningar och orsaker till sviktande arbetsförmåga synliggörs i den dagliga statistiken som ger en god överblick och bidrar med strategiskt underlag för de proaktiva insatser som gör skillnad och bidrar till hållbar arbetsförmåga hos flertalet medarbetare.  
 
Vill du veta mer? Boka en demo!


Malin Eriksson
Arbetsförmågespecialist på Aino

Mer bloggar