Aino har under 3 års tid deltagit i pilotprojektet Arbetsmiljö och Hälsa i Fokus på uppdrag av Botkyrka kommun, i samarbete med Sveriges Forskningsinstitut RISE samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet med projektet har varit att minska sjukfrånvaron och skapa välmående arbetsplatser.

Sveriges Forskningsinstitut RISE har nu analyserat projektet och kommer i sin slutrapport fram till följande:

• Hälsosupport: Förebygger upprepad sjukfrånvaro genom att systematiskt upptäcka medarbetare i risk för sjukfrånvaro och sätta in tidigt stöd. Praktiskt innebär det en förenklad process för sjukanmälan där medarbetaren sjukanmäler sig till Hälsosupporten som ger råd och gör en riskscreening. Återkommande korttidssjukfrånvaro fångas upp via omtankessamtal med chef och rehabledare.

Chefsstöd: HR-stöd till chefer och arbetsplatser via kartläggning av verksamheter med hög sjukfrånvaro i syfte att identifiera orsaker, se möjliga lösningar och skapa handlingsplaner.

Statistikstöd: Förbättrad tillgänglighet och visualisering av relevant sjukfrånvarostatistik i syfte att stödja strategiskt arbete med arbetsmiljö på ledningsnivå.

Botkyrka Kommun sänkte sjukfrånvaron med över 7000 dagar

RISE konstaterar att Botkyrka kommun sänkte sjukfrånvaron med över 7000 dagar i jämförelse med referensperioden, vilket motsvarar ett beräknat värde på 15 miljoner kronor. Den ekonomiska uppföljningen fick avbrytas på grund av pandemin men det finns grund för att hävda att projektets insatser är kostnadseffektiva för kommunen.

Trots att pandemin har påverkat projektet finns det goda indikationer på att arbetssätten kan medföra en positiv påverkan på sjukfrånvaro och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det bedöms som sannolikt att insatsen Hälsosupport ger den relativt snabb effekt på sjukfrånvaron som kunnat skönjas. Data visar tydligt att medarbetare med förhöjd risk för återkommande korttidsfrånvaro har betydligt större riska att hamna i långtidssjukfrånvaro och projektet har bekräftat att man måste arbeta proaktivt.

Ett tidigare och mer effektivt stöd för Botkyrkas medarbetare

Det finns flera indikationer på att medarbetare med förhöjd risk för återkommande/långvarig sjukfrånvaro har fått ett tidigare och mer effektivt stöd genom projektets insatser. Både chefer och medarbetare upplever att omtankessamtalen fyller en tydlig preventiv funktion. Utmaningar som identifierats i chefsstödets kartläggningar har fokuserat på ledarskap, resurser, arbetsbelastning, roller/uppdrag och fysisk arbetsmiljö.

Läs hela rapporten här: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2022/04/Arbetsmiljo-och-halsa-i-fokus-Botkyrka.pdf

Mer nyheter